Konini — synonyms, definition

1. konini (Noun)

3 synonyms
Fuchsia excorticata native fuchsia tree fuchsia
1 definition

konini (Noun) — Erect deciduous shrub or tree to 10 feet with maroon flowers; New Zealand.

1 type of
fuchsia