Diplegia — definition

1. diplegia (Noun)

1 definition

diplegia (Noun) — Paralysis of corresponding parts on both sides of the body.

2 types of
palsy paralysis