Textile Machine — definition

1. textile machine (Noun)

1 definition

textile machine (Noun) — A machine for making textiles.

1 type of
machine
5 types
knitting machine loom sewing machine spinning machine willow