Kop — definition

1. kop (Noun)

1 definition

kop (Noun) — Hill; mountain.