Porifera — synonyms, definition

1. Porifera (Noun)

1 synonym
phylum Porifera
1 definition

Porifera (Noun) — Coextensive with the subkingdom Parazoa: sponges.

1 type of
phylum
6 parts
Hyalospongiae class Hyalospongiae parazoan poriferan sponge sponge genus
2 parts of
Parazoa subkingdom Parazoa