A-horizon — synonyms, definition

1. A-horizon (Noun)

1 synonym
A horizon
1 definition

A-horizon (Noun) — The top layer of a soil profile; usually contains humus.

1 type of
soil horizon
1 part
humus