A Horizon — synonyms, definition

1. A horizon (Noun)

1 synonym
A-horizon
1 definition

A horizon (Noun) — The top layer of a soil profile; usually contains humus.

1 type of
soil horizon
1 part
humus